Vrijwaring

September 29, 2021
Legitieme kennisgeving

De website VDM-werken is gemaakt voor de hulp die we klanten kunnen bieden met zijn/haar werkzaamheden. De doelstelling van de website is de connectie te zijn tussen client en uitvoerder. Doormiddel van een tijdsgebonden afspraak te maken. Alle andere verplichtingen zoals facturen, attesten, wettelijke documentatie, enz. dienen te gebeuren tussen client en bedrijf dat instaat voor de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant. Voor verdere vragen of info kan u steeds terecht per mail op info@vdm-werken.be of op het telefoonnummer 0472/ 795.717. Door gebruik te maken van de website stemt u ermee in akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrecht

De Belgische en internationale wetgeving beschermd het intellectuele eigendom van deze website. De inhoud zoals VDM-werken merk en logo, tekeningen, data, product, bedrijfsnaam, teksten, e.d. behoren toe aan VDM-werken en zijn partners. Onder geen geval mogen deze gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van VDM-werken.

Aansprakelijkheid

VDM-werken kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:

  • Directe of indirect schade, nadeel, verlies, of letsel die ontstaat door het gebruik van informatie verstrekt op deze site of veroorzaakt door een onafhankelijke partij met de uitvoering van de werkzaamheden, zoals schade aan eigendommen, lichamelijke schade, overlijden, verliezen, werkonderbrekingen of andere schade;
  • Wettelijke documentatie die moeten voortvloeien uit de dienstverlening uitgevoerd door een onafhankelijke partij;
  • Elke gebrekkigheid, erkenning van vakbekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij bij het uitvoeren van een dienstverlening;
  • Het teveel in rekening brengen van meer dan wettelijk of ethisch aanvaardbaar op een factuur of rekening van een onafhankelijke partij bij het uitvoeren van een dienstverlening;
  • De inhoud van links en hyperlinks die er voor zouden kunnen zorgen dat er schade wordt veroorzaakt, zoals van alle verliezen, nadelen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s, andere computersystemen of andere van de gebruiker.

VDM-werken doet er alles aan om de juiste info weer te geven. Desondanks kunnen er toch onjuistheden ter beschikking gesteld worden. Indien u deze onjuistheden vaststelt kan u deze steeds melden en zetten we deze recht.

De info is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke situaties, en kan dus niet aangewend worden voor juridisch, professioneel, of persoonlijk advies.

Als deel van de dienstverlening, aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid van de onafhankelijke partij in geval van onenigheid, nadeel, verlies of letsel. Elke klacht zal behandeld worden door de dienstverlener. Een redelijke vertraging in de dienstverlening kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Email

VDM-werken garandeert niet dat aan haar verzonden emails tijdig worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst niet kan gegarandeerd worden, ook de veiligheid van het email verkeer kan niet gegarandeerd worden door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder beveiliging met ons te corresponderen accepteert u dit risico.

Afwezigheid / Herroepingsrecht

Indien er na een telefonische oproep voor een dringende interventie, een verplaatsing volgt, dan wordt de op dit ogenblik geldende aanvang / voorrijkosten van 50 euro ontegensprekelijk aangerekend. Er is geen herroepingsrecht, conform het wetboek economisch recht. Voor de aanvang van de interventie / depannage kan steeds de pre-contractuele informatie opgevraagd worden per telefoon of email. Op elk moment kan de klant contact met ons opnemen om zijn/haar afspraak te annuleren tot 1 uur voor het afgesproken timeframe en bevestigd per e-mail of bericht op de dag van de interventie. Gebeurt dit niet of te laat is de dienstverlener onderweg en zal er ontegensprekelijk voorrijkosten worden aangerekend.

Gedragsregels

De client zal op alle ogenblikken te goeder trouw samenwerken met VDM-werken. tot het einde van de dienstverlening om deze te bevorderen. De client zal op alle ogenblikken de dienstverlening gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van VDM-werken. De Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde veranderen. U kan steeds de meest recente versie opzoeken in de Vrijwaring. Indien de client niet voldoet aan zijn obligatie die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden, stemt hij ermee in om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra dienstverleningen die door VDM-werken worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de client van zijn obligaties.

Overmacht

Voorvallen van overmacht zal VDM-werken, voor zolang dit voorval duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. De client zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door VDM-werken van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een voorval van overmacht. Bv. verkeersdrukte, ongeval, enz...

Recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.